Birim Personeli

Şube Müdürü V. Mehmet AYTEMİR Dahili Tel.: 1718

İstatistikçi Tolga ATALAY Dahili Tel.: 1713

 

Stratejik planlama alt birimin görevleri şunlardır:

İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.