Birim Personeli

Şube Müdürü Tuba GÜLERYÜZ Dahili Tel.: 1722

İstatistikçi Tolga ATALAY Dahili Tel.: 1713

 

Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

İç kontrol sisteminin kurulması , standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

Ön mali kontrol görevini yürütmek.

İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.