Birim Personeli

Şube Müdürü-Muhasebe Yetkilisi Hicran ALP Dahili Tel.: 1704

Mali Hizmetler Uzmanı Fatma AKBULUT Dahili Tel.: 1714

Mali Hizmetler Uzmanı Onur MERMER Dahili Tel.: 1715

Mali Hizmetler Uzmanı Muzaffer ŞEN Dahili Tel.: 1724

Şef Gonca YÖNDEN Dahili Tel.: 1711

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Melis BORA Dahili Tel.: 1721

Bilgisayar İşletmeni Muhammet ÇAKIR Dahili Tel.: 1723

 

Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt biriminin görevleri şunlardır:

Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.

Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

Mali istatistikleri hazırlamak.

İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak .