Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt biriminin görevleri şunlardır:
•Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
•Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.
•Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
•Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
•İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
•Mali istatistikleri hazırlamak.
•İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
•Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
•Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak .