Birim Personeli

Şube Müdürü V. Mehmet AYTEMİR Dahili Tel.: 1718

Büro Personeli Mahmut COŞKUN Dahili Tel.: 1712

 

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

Bütçeyi hazırlamak.

Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.

İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak. 

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.