124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer almayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15/c maddesi uyarınca 01.01.2006 tarihi itibari ile kurulmuştur. Üniversitemizde ise 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Üniversitemizin kuruluş kanunu ile birlikte kurulmuş olup, 29.08.2006 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

Başkanlığımız 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 4 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Veznedar olmak üzere toplam 10 personel ile görevini yürütmektedir.